middleby
 

911-049-00

EM92ELN

Elemento neutro su vano a giorno

911-050-00

EM94ELN

Elemento neutro su vano a giorno