middleby
 

912-049-00

EM72ELN

Elemento neutro su vano a giorno

912-050-00

EM74ELN

Elemento neutro su vano a giorno